Bikkhov

Bikkhov

DIRECTOR

Shamim Ahmed Roni

CAST

Shanto Khan, Shrabonti, Rajatava Dutta, Shuvosree Kor, Shiva Shanu, Amit Hasan, Sadek Bacchu, Saberi Alam, Rahul Dev & others.

RUNTIME

2h 06m Minute's

RELEASE DATE

2022-06-10

RATING

GENRESYNOPSIS


Our Partners