Dhaka Dream

Dhaka Dream

DIRECTOR

CAST

Fazlur Rahman Babu, Shahadat Hossain, Monira Mithu, Shahriar Ferdous Sazeeb, Ikbal Hossain, Purnima Bristi, Sujat Shimul, Saima Neera, Arosh Khan, Fazlul Huq, R A Rahul, S M Mohsin. Abdullah Rana, Hindol Roy, Joyeeta Mahalanabish, Anwar Hossain Chowdhury, Nairuz Sifat, Saika Ahmed, Hamidur Rahman, Nawshin Islam Disha, Jamal Raza, Khorshed Alam, Mahbubur Rahman, Pallab Roy, Shafiul Azam Pintu, Ahamed Faroque, TazuddinTaju, Akter Hossain, Trisha Roy, Jahangir Bhuiyan, Abu Jafar Apu, Amil, Rana & Tashfee.

RUNTIME

1h 45 min Minute's

RELEASE DATE

2021-10-22

RATING

PG

GENRESYNOPSIS


Our Partners